– За подобряване качеството на обслужване, разговорът се записва.
– Отче, ще дойда да се изповядам друг път.